Warunki ogólne

1) OGÓLNE

 1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez dyrektora The Neon Company B.V. “Spółka”, następujące warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez The Neon Company z wyłączeniem wszystkich innych warunków.
 2. “Klient” to osoba, firma lub przedsiębiorstwo zamawiające towary i/lub usługi.

2) INFORMACJE O FIRMIE

 1. Spółka, The Neon Company, jest zarejestrowana w Holandii pod numerem 87844699, z siedzibą przy Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Holandia.
 2. Adres handlowy Spółki to Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Utrecht w Holandii.
 3. Ze Spółką można się skontaktować pisemnie pod adresem handlowym, telefonicznie pod numerem +31 (0) 30 207 24 67 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sales@theneoncompany.shop.

3) SPECYFIKACJE

a). Zdjęcia i dane zawarte w katalogach, broszurach, cennikach i materiałach reklamowych są jedynie wskazówką co do rodzaju oferowanych towarów i żadna z cen lub innych danych w nich zawartych nie stanowi oferty złożonej przez Spółkę.

 1. Kolory na materiałach drukowanych dostarczonych przez Spółkę lub na stronie internetowej Spółki są przedstawione wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią dokładnego odwzorowania ostatecznego koloru jakiegokolwiek produktu, który może zostać zamówiony przez Klienta.
 2. Mimo, że Spółka stara się być jak najbardziej dokładna, rozmiary, waga, pojemność i wymiary materiałów drukowanych dostarczanych przez Spółkę lub strony internetowe Spółki mogą ulec zmianie.
 3. Klient gwarantuje, że nie polega na umiejętnościach lub osądzie Firmy przy wyborze towarów lub określaniu, jak bardzo produkty są odpowiednie do określonego celu. Jak również średnice rurek neonowych, odcienie kolorów, materiały głębokości, zróżnicowanie części w stosunku do rozmiaru, materiały łączące i materiały mocujące.

4) SECRECY

Wszystkie specyfikacje, plany, rysunki, know-how i inne poufne informacje Spółki, czy to o charakterze technicznym czy handlowym, które mogą być przekazane Klientowi lub które mogą wejść w posiadanie Klienta, nie będą wykorzystywane przez Klienta inaczej niż w celu realizacji kontraktu i nie będą ujawniane żadnej innej osobie, firmie lub spółce. Wszystkie specyfikacje, plany, rysunki, dokumenty, opisy i inne informacje dostarczone przez Spółkę pozostają własnością Spółki, w tym prawa autorskie do nich.

5) CENY

a). Każda oferta jest wiążąca tylko przez 7 dni od daty oferty lub od daty wycofania oferty przez Spółkę, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 1. Spółka może zmieniać swoje cenniki od czasu do czasu bez wcześniejszego powiadomienia.

6) DOSTAWA

 1. Ceny podane przez Spółkę obejmują koszty dostawy, ale nie obejmują opłat importowych obowiązujących w poszczególnych krajach.
 2. Spółka realizuje dostawy na całym świecie.
 3. Szacowany termin dostawy zostanie podany przez Spółkę przed złożeniem zamówienia.
 4. Terminy dostaw podane przez Spółkę są jak najbardziej dokładne, ale nie są gwarantowane. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, niezależnie od tego, w jaki sposób powstały, z powodu opóźnienia. Czas dostawy lub wykonania nie jest istotny.
 5. Utrata lub uszkodzenie w transporcie lub braki muszą być zgłoszone Spółce w ciągu 48 godzin od fizycznego dostarczenia towarów przez Klienta lub osobę trzecią wyznaczoną przez Klienta do tego celu.
 6. Odpowiedzialność Firmy w odniesieniu do towarów utraconych lub uszkodzonych w transporcie będzie ograniczona do naprawy lub według uznania do wymiany towarów, pod warunkiem, że Klient zwróci towary do Firmy w ciągu 30 dni od powiadomienia o utracie lub uszkodzeniu.
 7. W przypadku odbioru towaru przez Klienta lub w jego imieniu, stanowi to dostawę do Klienta.
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za upływający czas dostawy, a także gwarancji zwrotu pieniędzy w związku z produkcją na zamówienie.

7) WARUNKI PŁATNOŚCI

a). Przez klientów bez konta i umowy resellerskiej, zamówienia muszą być opłacone przed produkcją, chyba że inne warunki płatności zostały uzgodnione z Firmą. Dotyczy to wszystkich zamówień w sklepie internetowym i zaakceptowanych ofert. Dla wszystkich ofert zatwierdzonych przez klienta, zostaną wprowadzone do produkcji natychmiast po pisemnej akceptacji. Stosujemy termin płatności 48 godzin po otrzymaniu faktury.

 1. Zatwierdzone oferty zostaną wprowadzone do produkcji natychmiast po zatwierdzeniu, z terminem płatności 2 dni.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez Firmę przed złożeniem zamówienia, płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu PayPal, iDeal, przelewu bankowego, karty debetowej lub kredytowej, lub za pośrednictwem przelewu BACS na konto prowadzone przez Firmę i udostępnione Klientowi.
 3. W przypadku kont resellerskich pełna płatność jest wymagana w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, a czas zapłaty jest istotny.
 4. W przypadku braku płatności w terminie, Klient, na żądanie Firmy i bez uszczerbku dla innych praw lub środków zaradczych Firmy, otrzyma przypomnienie po 48 godzinach, 7 dniach i 12 dniach. Firma po otrzymaniu podpisanej oferty wycięła przygotowania do produkcji i materiały, a więc poniosła już niezbędne koszty. O ile nie zostaną uzgodnione inne warunki płatności.
 5. W przypadku braku zapłaty faktury po 16 dniach automatycznie zostanie uruchomione polecenie zapłaty. Chyba że uzgodnione zostaną inne warunki płatności.

8) ZAWARCIE UMOWY

a). Zapytanie o ofertę za pośrednictwem strony internetowej, jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące. Klient złoży zamówienie na towary, które mają być dostarczone przez Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną, lub za pomocą cyfrowej akceptacji naszej oferty w chmurze. Po otrzymaniu zamówienia lub zaakceptowanej oferty, Spółka przygotuje cyfrową fakturę i rozpocznie produkcję produktów. Spółka prześle klientowi szacunkowe terminy dostaw oraz wszelkie informacje na temat postępu procesu produkcji i dostawy.

 1. Zamówienie uważa się za złożone, a umowa pomiędzy Spółką a Klientem zostaje zawarta, po otrzymaniu przez Spółkę oferty podpisanej przez Klienta lub złożonego zamówienia online.
 2. Zmiany w projekcie lub w specyfikacji produktu, który ma być produkowany przez Spółkę, muszą być przekazane na piśmie w ciągu 24 godzin od podpisania oferty lub złożenia zamówienia. Po upływie 24 godzin rozpocznie się bowiem proces produkcyjny, co uniemożliwi dokonanie korekt.

9) WŁASNOŚĆ

a). Wszystkie towary pozostają własnością Spółki do momentu ich całkowitego opłacenia.

 1. W przypadku gdy Klient jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania upadłościowego (włączając w to administrację, likwidację, upadłość, lub jakiekolwiek korporacyjne lub osobiste dobrowolne porozumienie) wtedy prawo Klienta do posiadania towarów natychmiast wygasa, a Klient nie jest uprawniony do zachowania jakiegokolwiek posiadania towarów Spółki. W takim przypadku Spółka może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
 2. Z wyjątkiem niekwestionowanych kredytów lub płatności należnych Klientowi od Firmy, Klient zapłaci wszystkie kwoty należne Firmie w całości bez żadnych potrąceń lub wstrzymania, chyba że wymaga tego prawo, a Klient nie będzie miał prawa do żadnego potrącenia lub roszczenia wzajemnego wobec Firmy, aby uzasadnić wstrzymanie całości lub części płatności.

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY – KLIENCI KORPORACYJNI

a). Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy anulowania zamówień złożonych przez Klienta oraz odmówi przyjęcia towarów zwróconych do Spółki bez uprzedniej zgody.

 1. Ponieważ Spółka produkuje wyroby na zamówienie, rezygnacja może nastąpić w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od podpisania oferty. Po upływie 24 godzin proces produkcji zostanie rozpoczęty, więc anulowanie zamówienia nie jest możliwe.
 2. Klient jest odpowiedzialny za towary zwrócone za zgodą Spółki oraz za anulowanie zamówienia przyjętego według uznania Spółki. Klient pozostaje odpowiedzialny za pierwotny koszt transportu na adres Klienta. Klient pozostaje również odpowiedzialny za koszt usunięcia i transportu zwrotnego oraz wartość wszystkich użytych materiałów i prac wykonanych przez Spółkę przed datą anulowania zamówienia.
 3. Anulowanie zamówienia będzie skuteczne dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Spółkę.

11) ANULOWANIE – KLIENCI INDYWIDUALNI

 1. Ponieważ Spółka produkuje wyroby na zamówienie, rezygnacja może nastąpić w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od podpisania oferty. Po upływie 24 godzin proces produkcji zostanie rozpoczęty, więc anulowanie zamówienia nie jest możliwe.
 2. O ile towary dostarczone przez Spółkę nie są wadliwe lub nie odpowiadają opisowi, Klient będzie odpowiedzialny za koszt zwrotu towarów do Spółki w dobrym i nadającym się do sprzedaży stanie. Ze względu na delikatny charakter towarów, towary muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim jakościowo opakowaniu zatwierdzonym przez Spółkę przed zwrotem towarów do Spółki przez Klienta.
 3. Towary zwrócone Spółce przez Klienta na mocy niniejszej klauzuli pozostają na ryzyko Klienta do czasu potwierdzenia przez Spółkę odbioru zwróconych towarów, które są w dobrym i nadającym się do sprzedaży stanie. Ze względu na delikatną naturę towarów, Spółka zaleca, aby towary zwracane do Spółki przez Klienta były ubezpieczone na koszt Klienta na pełną cenę zakupu towarów.
 4. Punkty 11a. do 11g. nie mają zastosowania w przypadku towarów wykonanych według specyfikacji Klienta lub wykonanych na zamówienie dla Klienta. W przypadku takich towarów Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Spółką.

12) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a). W przypadku, gdy towary są dostarczane w zapieczętowanych skrzyniach, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towarów lub obrażenia osób w przypadku otwarcia skrzyni lub próby jej otwarcia.

 1. W przypadku, gdy Firma zaleca, aby produkt został zainstalowany przez doświadczonego instalatora neonów, Firma nie może przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty, wydatki lub obrażenia spowodowane w wyniku instalacji innej niż zgodna z zaleceniami Firmy.
 2. Bez uszczerbku dla warunku 5(c) powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, maksymalna odpowiedzialność Spółki z tytułu naruszenia umowy, wprowadzenia w błąd, nieprawdziwego oświadczenia lub innego czynu niedozwolonego lub zaniedbania, w tym zaniedbania wynikającego z Umowy lub w związku z nią, będzie ograniczona do ceny zapłaconej Spółce w następstwie Umowy.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, utratę biznesu, utratę reputacji, straty wtórne i/lub koszty lub wydatki wynikające z lub w związku z jakąkolwiek umową z Firmą.

13) GWARANCJA

Wszystkie towary dostarczane przez Spółkę objęte są ograniczoną gwarancją wynoszącą 12 miesięcy dla pomieszczeń zewnętrznych i 24 miesiące dla pomieszczeń wewnętrznych. Warunki tej gwarancji znajdują się na stronach 6-7 instrukcji obsługi dołączonej do towarów dostarczonych do Klienta. Warunki wspomnianej gwarancji mają moc warunków zawartych w niniejszej umowie.